DUDBUT'K'A

ĞORĞOCEPEK GRUP'ALUROT PUTXUNAN!

Bibinarepeşi familiaşen na ren ğorğoci, xçe do bresti bundğoni, k’uğuşen ç’it’a do bibişen didi, kimoli do daduli muşi artneri didinobas, perdoni k’uçxoni, t’abala k’ik’iloni, didopete tipinari k’vinçepe renan. Kianaşi 3’k’aroni k’arta k’ortas skidunan. Skidala mutepeşi 20- 30 3’ana k’onari ren. Oxorale do mt’k’uri cinsi uğunan. K’uğu do bibişen çkvaneri oskedinu uğunan. Ğorğocik didopete tipiten skidun. Mara ğorğocişi namtini sort’epek imxornan bombola, çiçkari do ç’it’a omurgalonepe. K’ap’ineri mamçvire va rentina 3’k’aris perpot ançviren, geant’onaşi 3’k’aris tude ginz’e oras dvadginen. K’ik’ili do msvalepe muşi ren silaxi mt’erepe muşişa medgineri. Msvalepe ginz’e do k’un3’ulepeş k’ele na im3’k’ilanen çiçku bundğapete motveri uğun. Qalişi burmepe ren mk’ule muşi t’anişen. Muşi k’ik’ili ren mçire, dudi na nik’iren svas. Namtini orasti k’oxinoba aqven. Şumeri ğorğocik qali muşişi bundğape obaraps. Ğorğoci ren ç’k’uaneri do subuka ncironi.

Ğorğocis k’arta k’itas muşeburi cinsepe uğun do jurneçişen dido ç’eşidite kianaşa gomraleri ren. İrişen çinoberi cinsepe muşi ren; mt’k’uri ğorğoci, K’anadaşi ğorğoci, cğat’a ğorğoci, zoğaşi ğorğoci, mtvirişi didi ğorğoci, mtvirişi ç’it’a ğorğoci, anguti. Olandeş k’ele do k’utubepes na skidunanpeşi irxolo ren mauçve. Yebargoras akşen yibargenan do şilyapete k’ilomet’re putxunan edo omjoreş k’ele ulunan. Mtvirişi ğorğocepe do cğat’a ğorğocepek şilyapete juroni cogepe 3’opxupan. Daduli do kimoli artikartişa dido mek’ireli ren. Ğuraşakis var ok’ui3’k’enan. K’aixeşa na imgvanas oxorale ğorğocepe 4- 5 k’ilo iqvenan. Mt’k’uri ğorğocepeşi irişen mçxu ren 7- 9 k’ilo k’onari K’anadaşi ğorğoci. K’idups muşi obğe, meli steri mt’erepeşen oçvu şeni ç’anç’axonaşi marçxa 3’k’arepes varna ar bunksiş jin. Monç’vas na gexedun ğorğocişi markvalepeşen gamulun skita bundğoni ç’uç’ulepe eçidovit varna eçidovitotxo dğaş k’ule. Ç’uç’ulepekti kogeç’k’apan oputxus sum varna otxo tutaşi doloxe. Kimoli ğorğocik daduli do ç’uç’uli muşi şkurnobapeşen çumers guramoni. Otisu, msvaş patkalu do k’ik’ili muşite hucumepeşa nodgitun. Mbuloras na dibaden ç’uç’ulepe yebargoras nana do baba mutepeşis konangapenan. Sum-otxo tutaşa oputxuşa kogeç’k’apan. Nana do baba mutepeşi k’ala uçvaşa ak’atenan. Sum 3’aneri iqvanşi moirdenan.

“V” şekloni formasionite na putxunan ğorğocişi grup’ik artikartişi msvaş onk’anuş havaşi cereyani ixmarnan do oputxuşi mendranoba %71 oginz’anapan. Oputxuş oras sva mutepeşi manişa iktirupan. Generalurot 3’oxle tecruboni ar kimoli iqven. K’ap’ulan k’eleni ğorğocepek 3’oxlen k’elenepe manişa putxan yado gamiqurapan. Seri do dğaleri aputxenan. İxişi k’ilya do mpulapeşi xali uçvas na notesiraps fakt’orepe ren. Gon3’k’imeri dğalepes, muru3xoni serepes, muru3xepeşi xalişen namk’ele na idasenan oxva3’onenan.                                                                                                                                                              TÜRKÇE