DUDBUT'K'A

SİMA VAK'İFİŞİ BULT'ENİ

Sima, Yulva Uçazoğalurepeşi Oxizmet’uş Vak’ifik “Sum Tuteri K’ultura, Xeşnoba, Ç’aralobaşi Svaruli” idiate na gamoçkvu bult’eni ren. İzmitis na gamiçkvu bult’enişi ç’araşi mesuli direkt’ori Yilmaz Avci, gamaçkvaşi generaluri direkt’ori Ali İhsan Aksamaz, k’ult’uruli muşavirepe M. Recai Ozgun, Ruhan Odabaş, Cihangir Bilgin, Cemil Telci, ambarişi direkt’ori Murat Ersoy rt’u. Bult’enişi 1. k’oro3xa Gimua 2000, 2. k’oro3xa İgrik’a 2001, 3. k’oro3xa X3ala 2001, 4. k’oro3xa İgrik’a 2002, 5. k’oro3xa İgrik’a 2003, 6. k’oro3xa Gimua 2003, 7. k’oro3xa Mirk’ani 2005, 8. k’oro3xa Mbulora 2009 tariğepes gamiçkvu.

Bult’enişi “Gamovoçkumert” kudoni ç’aras; “Gamaçkvuşa gevoç’k’aptşi otkuşi do oç’aruşi dido mutxanepe na miğunan komiçkinan do Lazepeşi tarixi na oxo3’onapaps t’ekst’epe, çkinape, manepe, xalk’uri notkvamepe menşe mutepeşis rt’anşakis do var goindinaşakis, iftiarişi vesile na miğunan k’ult’ura çkini var nik’arbaşakis moşletinu şeni na işinaxasunon çkina do t’ekst’epete moxtanora çkini na otanasunon yegane ok’rebule ren Sima Yulva Uçazoğalurepeşi Oxizmet’uş Vak’ifi. Edo maartano am misiaş manceş oqopinuşi do amute om3kuşi naç’are vak’ifi çkinik, çodina 3’anapeş ç’areli svarape, svarulepe, edeburi noç’arepe xalk’i çkinik do kianak muç’o inç’elnan uk’un3xinaps. Aşo ç’arape moinz’inas ya minonan. K’arta maç’arepe do maleksepe k’ala artobaş oxvenu govink’vatit. Uidianoba do uk’elenerobate sum tuteri p’eriodis do uk’açxeni nomerapes umosi menceloni do p’rofesionaluri go3’ogidginaten yado vixelt do hurmet’i megimçinapt.” ya iç’aren.

“P’ap’ulepe çkini, oşka Asiaşen maartano yibarges do ekşen K’avk’asiaşa, İsk’andinaviaşi dobadonapeşen Esp’aniaşa nunç’uşes” ya zop’onan k’onari Turkist’i do “Didi go3’oncğoneri Ataturkik maresp’ublik’e, sek’uleri do moderni Turkia çkini k’ap’et’i temeliş jin gedgu” ya zop’onan k’onari Kemalist’i simada na uğun Sima vak’ifiş gamoçkve bult’enis; vak’ifişi faliyet’epe oxoi3’onapet’u, vak’ifişi p’rojepe içinapet’u, lok’aluri p’resas gamaxteri vak’ifişi ambarepe geidvet’u, vak’ifişi mak’aturepe k’ala ok’oitvinet’u, vak’ifişi ğureli mak’aturepe şeni taziyepe niçinet’u do vak’ifişi mak’aturepeş firmapeşi rek’lamepe go3’idginet’u. Leksepe, hekayepe, p’aramitepe, mskva nenape, oç’k’omalepeş tarifepe steri ananuri ç’arapeteti “bult’enişi” havaş goşobğu şeni ibodinet’u.                                                                                                                                                              TÜRKÇE