DUDBUT'K'A

BOBOLAK MOSA MUŞİ ŞUPS!

Bobola ren maxare. Bobola ren iroralobaşi coxo, namu ren niçineri mem3xvert’rik’onarepeşi bobolurepeşi (Arachnida) familiaşen bobolaşi (Araneida) tak’imişen sort’epeşa. Bobolak skidun kianaşi k’arta k’eles. Tak’ribi 63.000 sort’i muşi iz’iren. Dudi do gurp’ici ren ok’operi artikartişa. Korba ren mek’ireli gurp’icişa mç’ipe şkate. Şkaşi doloxendo golulun oxazmuşi bori, di3xirişi cerğvepe, oşvanuşi borepe do xuçeşi sist’ema. Bobolaşi ginz’enoba iqven arjur sant’imişen 35 sant’imişa. P’ici muşişi 3’oxle gudgitun jur ğurz’ulişi kukula do jur şurişi k’uçxe. Gurp’icis uğun otxo t’k’ubi t’rik’i. T’rik’epeşi k’un3’ulepe renan muç’o o3xoci eşo jur k’ibironi kukulate. Bobolas amute mosaş jin gvalen. Didopes sum varna otxo t’k’ubi toli uğunan. Murgvala korbaşi k’orta ren çiçku. Tudeni k’ortas iz’iren şuri oşvanuşi xut’ulape, abreşumişi mbelape, p’uruli do seksobaşi organepe.

Bobola işinen pelaperi, bobonç’vate na skidun şeni. T’rop’ik’aluri sort’epe muşik ç’opups amfibiumi, osvalarepe, ç’it’a k’vinçepe do buz’onepeti. Avi mutepeşi oç’opu şeni, iroras mosa var gedgips. Keloğurinaps avi muşi, gorçak’onepeşen na gamulun ğurz’ulişi dvabate. Uk’açxeti emus geak’ibins. Aşote 3’u3’onups avi muşişi doloxeni organepeşa magon3’k’inaşi enzimoni lemç’k’vaşi dvaba. Amute avişi doloxeni organepe nikten 3’k’ari. Bobolak 3’u3’onups aya 3’k’ari k’uç’i muşite. Avi muşi nikten doloxe muşi upşu xeç’epa.

3’una bobola ren umosi didi kimoli bobolaşen. Bobolapek var skidunan artot, var uğunan ocağuri skidala. Murenki bazi sort’i mutepeşişen ar-jurik na skidunan noç’ars lit’erat’uras. 3’unas aç’k’omen kimoli muşi omzik’uş k’ule. Kimoli bobolaşi ognobaşi t’rik’epe ren omzik’uşi organi. Kimolik şups tasişi mosa. Emuşi jin ar 3’ap’a tasişi hucre naşkumers. Gamikten, aya 3’k’ara kodolibaps mem3xvalapeşi bareli burmeşa. Uk’açxeti 3’unaşi goşogorus geoç’k’aps.

Omzik’uşi ora kimoli ren oşkurinobaşi doloxe. Omzik’uşi oras, kimoli bobolak 3’unaşi mşkirinoba goç’k’ondinuşi gzalepe gorups, çkvadoçkva işmarepe oxvenute. 3’una bobolas muşi mşkirinoba goç’k’ondinu şeni, ar k’ele ixoronaps do ar k’eleti emuşen omendranuşi gzalepe gorups. Varna arşvacis niç’open. Namtini kimoli bobolapek uikramupan 3’una bobolas ar bobonç’va, omzik’uş 3’oxle. Aşopete muşi mşkirinoba oslebinuşi gzalepe gorupan. Şkurinoba var t’aşi naxolen 3’unaşa. Mşkironoba muşi na gvaşinen 3’unas kimoli oç’k’omu unon. Aşo t’aşiti, kimolik imt’en emedeni omzik’uş k’ule. 3’una ogoru, qoropaşi xoroni oxvenute do omzik’ute doç’k’indineri ren şeni, kimoli mgvanaşi odude ren 3’una şeni. Aşote uk’ore3xu kimoli bobola iqven oç’k’omale 3’una bobolaşa, omtimuşi gza uz’iramu.

3’una bobolak dolopşaps muşi markvalepe mosaşi tok’iten xveneri t’urvas. Aya t’urvas aqven oşepete markvali. İroralobate monç’inoraşi çodinas taseri markvalepek meçapan mota pukrinoras. Monç’inoraşi moç’k’as taseri markvalepeşen gamulun motapek 20- 60 dğaş k’ule. 3’una bobolas uğun dido şefk’ati markvalepe muşişa. Mara namtini orapes, 3’unas aç’k’omen muşi markvalepe do motape. Çiçku do ç’iç’it’a na ren markvalepete opşa aya t’urva noç’abups ar t’ot’is, ar kvaşi tude, ar xut’ulas, ar ncaşi xonk’oras varna tamlona steri oşkurinobaşen mendra ar sotis. Pukrinoras dobaderi motape nungapan nana-baba mutepeşis. Ar-jur dğaşa şupan mosa. Muşeburot skidunan.                                                                                                                                                              TÜRKÇE