DUDBUT'K'A

İMAMİ XASAN EL-BENNA

İmami Xasan el-Benna, 14 Gimua 1906-s Misirişi noğa Buhayreşi k’asaba Mahmudiyes dibadu. P’rigurapa baba muşi Hanbeli alimi Ahmed b. Abdurrahman el-Bennaşen ezdu. Ağanmorde rt’uşi İslamuri temape dido inç’elu. Ovro 3’aneri rt’uşi Mahmudiyes k’lasiuri gurapaşi dogurale Medresetur-Reşadid-Diniyyeşa amaxtu do ekonaşis K’urani oezberus geoç’k’u do xolo nahivi do Arabuli ç’araloba iguru. Emuşk’ule modernuri gurapaşi dogurale el-Medresetul-İdadiyyeşa amaxtu do akonaşis K’urani oezberu doçodinu. P’rigurapa muşi oçodinuşk’ule 1923 3’anas Kahireşa idu do Darul-Ulum coxoni mamgurapeşi doguraleşa kamaxtu. 1927 3’anas Arabuli nenaşi mamgurapeş vazifete İsmailiyes art p’ridogulaşa incğonu. İnglisepe şeni ek’onomiuro do askerulo dido muimi am noğas, Muslimanepeşa p’at’ixeşa guriç’veri oğodape z’iru. Mirk’ani 1928-s art İnglisuri k’amp’is maxande anşi k’oçi k’ala İslamişi umdepeşa uk’uniktinuşi maksadoni İhvanul Muslimini doteşkilu.

1933 3’anaşakis alimepe, tarik’atişi şeyxepe do çkvadoçkva cemiet’epe steri çkvaneri k’oçi do k’idalape teşkilatişa iç’andinu. Teşkilatişi umumi şkaguriş Kahireşa oğinute do Cemiyyetut Tehzibil-İslami coxoni ağanmorderi teşkilatişi İhvanul Musliminişa ok’atinute am ç’anda kogoint’alu. Bennak, mamgurapoba ikipt’u vaxtis İhvanul Musliminişi xandapes naqonopt’u. Biç’epe do k’ulanepe şeni doguralepe gon3’k’apu, İskenderiyes art mescidi do art şkaguri goin3’k’u. Davetuna, Nahvun-nur, Akidetuna, El-ihvanul Muslimun tahte rayetul-K’uran, Muskilatuna fi daval nizamil-İslam, Muzekkiratud-dado ved-daiye steri noç’arepe muşis imp’erializmişa medgineri İslamuri oxonk’anaş otesisu do Muslimani milletepeşi İslamuri umdepeşa nomxvaceri artoba mudafa qu. Edoxolo İhvanul Musliminişi resimuri gamaçkvape çkvadoçkva gazeta do jurnalepesti mak’alepe ç’aru.

Majurani kianuri lima geoç’k’uşi dido mamgure, oxen3aleşi memuri do madulye İhvanul Musliminişi mak’ature rt’u do teşkilati Misiris cemiet’işi k’arta k’ismi otemsileret’u do beciti siaset’uri menceli nikteret’u. Mara Misiris xe3alaşi mancepek İnglisepeşi ok’vandute İhvanul Musliminişa nobaz’gapt’es do emuşeni Xasan el-Benna do manebrepe muşi dido fara itevkifinu. 8 Gimua 1945-s xveneri umumi heyetite Xasan el-Benna teşkilatişi ağanuri do skidalaş morgvaluri dudmaxvence i3xunu. Edo Misiris İnglisepeşi imp’erialistoba oçodinu şeni İnglisiaşa lima gonk’vatuşi xe3alak teşkilati p’at’ixeşa noç’irapu. Teşkilatik, Filistinişi mesele imancelu do o3’opxeri didi ok’obğalate İnglisepeşi memxvaceri Yahudepeşi hicreti do İsraelişa medgineri umumi gagnapa yeçkindinu. 6 Pukrik’a 1948-s teşkilatik Misirişi do Arabuli dobadonapeşi xalk’i Yahudepe k’ala cihadişa uç’anduşi do Filistinişa dido mucahidi oncğonuşi, teşkilati xe3alaşk’elen ilegali gamignapu edo 12 3’anağani 1949-sti geink’ilu. Xasan el-Bennak teşkilati geink’iluşi muşi gedgeri Şubbanul-Musliminis oxandus kogeoç’k’u. Teşkilatişi şkagurişen oxori muşişa uk’uniktet’uşi araba muşis k’urşumi istolinu do 12 K’undura 1949-s işehidinu.                                                                                                                                                              TÜRKÇE