DUDBUT'K'A

OSKİT'ALOBAŞİ NİŞANİ

Oskit’aloba varna ikteri di3xiris bilirubinişi seviye manz’inaşi t’k’ebis, tolis do muk’ozapes skit’aşi peri geadvinuşi xalie. Oskit’aloba ar nişanie do çkvadoçkva sebebepeşen yeçkindun, art zabunobaşi nişani vae. Oskit’aloba, xuras dido bilirubiniş omralu do safraşi gzalepeş menz’gibute yeçkindun. Bilirubini hemoglobinişi opunçxolute yeçkindun, namut eritrosit’is peri meçaps do oksijeni tirups. 3’aneri eritrosit’epe muç’ot di3xiris goxtimu oçodinanşi ğurunan do hucreşi doloxe hemoglobini yeçkindun. Hemoglobiniti bilirubini konikten do çxonçxişa komulun do indğulinaşi çxonçxişen safraşa incğonen. Çxonçxis fonk’sionuri ok’oxvoba iqvaşi bilirubini safraşa var incğonen do di3xiriş doloxe manz’inen. Hucrepes ok’ibğaşi oskit’aloba yeçkindun.

Oskit’alobaşi irişen dido nişanepe; uxaloba, uiştaxoba, k’uç’işi oktu, korbaşi marz’gvaniş k’ele 3’k’uni, t’k’ebişi do tolişi oskit’anu do mselişi ouçanue. Mk’ule oraloni t’u3anoba iqven. Zabunepeşi namtinepek infek’sioni, oskit’anu vardo uxaloba, mem3xvalaşi 3’k’uni do çorçi t’u3anoba k’ala griburi infek’sionite goloçkumernan. Oskit’alobaşi ç’eşidepe aşoe:

Hemolit’iuri oskit’aloba: Xuras dğaluri normaluro 300 mg k’onari bilirubini imralen. Eritrosit’epe namut di3xirişi mç’ita hucrepe manişa ğuranşi çxonçxis konjugasioni mojileri bilirubini imralen. Çodinas safraşa moxtimeri bilirubinik, urobilinojeni do k’onjuge uoqopineri oxoşkveri bilirubinişi formas di3xirişi bilirubiniş seviye monz’inaps. Am ç’eşidi oskit’alobaşa, çxonçxiş 3’oxleni oskit’alobati itkven.

Menz’gipuşi oskit’aloba: Bilirubinişi omralu var moinz’inen mara safraşi gzalepe ninz’gipen. Am menz’gipuk safraşi kva varna çxonçxişi tumori yoçkindinaps. Bilirubi mç’uşa var mek’oçkumers. Çxonçxik k’onjuge bilirubini di3xirişa oncğonaps do bilirubini mselite ipsen. Am ç’eşidi oskit’alobaşa, çxonçxiş uk’uleni oskit’alobati itkven.

Hep’at’oseluleri oskit’aloba: Çxonçxişi hucrepeşi didope çkvadoçkva sebebepete oxasaruşa do mek’irelo k’onjuge bilirubinişi dork’inuşa gza meçaps. Di3xiris k’onjuge bilirubini moinz’inaşi mselis urobilinojeniti moinz’inen. Mseli iuçanen, k’undi ixçanen. Zabunis gurişktala do uiştaxoba iqven. Am ç’eşidi oskit’alobaşa, hep’at’ojeni oskit’alobati itkven.

Ağandobaderişi oskit’aloba: Ağandobaderepes çxonçxişi bilirubini glukuroniltransferazişi enzimiş aktivit’e dork’inerie do am enzimi dobadaşi majurani dolonis imağalen. Edoxolo berepes hemi eritrosit’epeşi vasat’i skidala umosi mk’ulee do do hemiti dibadanşi moçkva eritrosit’epe iqven. Aşo berepes ult’raviole te niçinaşi k’onjuge bilirubini manz’inen do muayeni oraşk’ule bilirubinişi seviye im3ikanen do berepek normaluri skidala mutepeşis naqonopan.                                                                                                                                                              TÜRKÇE