DUDBUT'K'A

Ç'ERK'EZEPE

“Ç’erk’ezepe K’avk’asiaşen Uçva: Udobadone Naşkvineri Art Xalk’i” coxoni svara, gamaçkvale Chiviyazilarişi seria Mjoraşk’elen St’aroşina 2006 tarixis St’amp’olis gamiçkvinu. Svaraşi doloxe Nihat Berzegişi goşogorape do goşo3adape doloç’ars. Svaraşi k’ilifiş dizaini Ozcan Sapanik qu do svaraşi doloxe; K’avk’asiaşi mk’ule tarixi, 19. oş3’anuras K’avk’asiaşi jin mogapape muşi ok’oxtimeri Osmanalişi imp’arat’oroba-Rusia do İnglisiaşi K’avk’asia k’ala munasebet’epe do uçvinuşi rolepe, K’avk’asiaşi uçva yoçkindu sosioek’onomiuri p’olit’iuri do tarixuri sebebepe, K’oçinobaşi tarixişi irişen zalimi art-jur mek’arbinuşen arteri: Ç’erk’ezepeşi uçva, Uçvaşa nodginanpe do uçvaşk’ule Ç’erk’ezepeşi oskedinuşi ocedelu steri burmepe goşaz’in.

Svaraşi k’ap’ulaşi k’ilifis antepe noç’ars: “Tarixi do uçva... Ç’erk’ezepe şeni k’arta mutxa... Uçvape molişinaşi xalk’epşi k’aderi çkar va iktiren. Tarixuri metnepek, Hindistanişen Afganistanişa, P’oloniaşen, Misirişen Balk’aniaşakis artikartişen mendra do utemasoni dido dobadonaşi xalk’epe eşo-aşo artneri k’aderi ipaupan yado oxo3’onapaps. Didi uçvak vana udobadone oxoskidinuşi tarixik, k’oçinobaşi vicdanis on3’irapaps... Svaras, k’olonializmi, emp’erializmi do tatbik’ati mutepeşi oxo3’onapuşi do omuxakemuşi ç’it’a art davaşi xususoba uğun. K’avk’asiaşi işgali do sotinuri xalk’i Ç’erk’ezepeşi uçvinu am met’odepe itatbik’inu sotie. Andğaşakis m3udi do umtine ambarepete: “Meç’ireli Ç’erk’ezepek imt’erenan! Osmanalişi oxen3alekti am dinuri cumalepe muşis dobargale no3’ireren!” yado i3’k’omilapinu. Xoloti uçvaşi mtini sebebepe var itkvinu do var iç’arinu. Ç’erk’ezepeşi ok’obğeri dobargalepe Turkia, Suria, Urduni, İsraeli do Yugoslavias ham tema k’aixeşa var içkinen. Turkuli nenate ç’areli art-jur mak’ales do k’onferansepes “Ç’erk’ezepeşi uçva” yado molişinu do eşo ik’aidinu... Am xandak mtini sebebepe muşite art uçvaşi anat’omi go3’udginaps.”

Numçinuşi nomera: 0216 330 90 01                                                                                                                                                              TÜRKÇE