DUDBUT'K'A

AZİZ NESİN

Aziz Nesin (Mehmet Nusret Nesin) mizaxişi maç’are ren do didoxeşa mizaxi, mk’ule p’aşura, tiat’ro do şiirepe uç’arun. 20 Xrist’ana 1915-s St’amp’olişi Heybeliadas dibadu. 1924-s Suleymaniyeşi K’anuni Sultan Suleyman İptidai Mektebiş 3. sinifişa amaxtu. Jur 3’ana Daruşşafak’aşi Lises ik’itxuş k’ule, 1935-s K’uleli Askeruli Lise, 1937-s Ank’aras Limaşi Dogurale oçodinu do asteğmeni iqu. Çodinuro 1939-s Askeruli Feni Doguraleşen imezunu. Am devres art k’eleti Xeşnobaşi Ak’ademiaş mo3’ipxuşi burmeşa naqonu.

1945 3’anas magazetelobaşa geoç’k’u. 3’oxle jurnali “Yedigun:Şkvitdğa”-işa amaxtu, uk’ule gazeta “Karagoz:Uçatoli”-isti qvasunt’u steri redakt’oroba do maç’areloba qu. Artneri 3’anapes p’rofesionaluro sterapaşi maç’areloba qu do gazeta Tan-is mak’alepeş oç’arus geoç’k’u. 1946-s Sabahattin Ali k’ala Marko Paşa coxoni mizaxuri gazeta gamiğu. 1954-s jurnali Akbaba-s z’egnepete p’aşurapeş oç’arus geoç’k’u. “Dolmuş: Opşeri” (1955), “Yeni Gazete: Ağani Gazeta” (1957), “Akşam: Limci” (1958), “Tanin” (1960), “Gunaydin: Dğataneri” (1969), “Aydinlik: Tanapa” (1993) steri jurnali do gazetapes gamaçkvineri oz’i3inuşi p’aşurape, rop’ort’ajepe do fikrapete moderni Turkuli ç’aralobaşi çinoberi do irişen randimanoni maç’arepeşen arteri koniktu. 1956-s Kemal Tahiri k’ala Duşun Yayinevi gek’idu. 1962-s “Zubuk” coxoni mizaxuri jurnali gamiğu. 1956 3’anas İt’alias xveneri do 22 dobadonaşi k’atineri oirkianuri oz’i3inuşi ok’oç’işus maartanobaşi mukafati orko p’almiye ‘Kazan Toreni: Ç’uk’işi Merasimi’ coxoni p’aşurate komogu. Me3’anas artneri mukafati ‘Fil Hamdi: Munç’qvi Hemdi’ coxoni p’aşurate majura fara komogu. İptinero 1965 3’anas art p’asap’ort’i aç’opinu. Berlini do Veimaris ant’ifaşist’i maç’arepeşi ok’oxtalaşa ç’andinero ak’atu. Anşi tutas meqoneri menyaşi golvas, P’olonia, Sovetepeşi Artoba, Romania do Bulgaria goilu.

Nesinik, 1966-s Bulgarias xveneri oirkianuri oz’i3inuşi ok’oç’işus orko buz’gi “Vatani Vazife: Dobadonuri Dulya” coxoni p’aşurate komogu. 1968-s gazeta Milliyet-iş k’elen gon3’k’eri Karagozişi ok’oç’işus “Uç Karagoz: Sum Uçatoli” coxoni sterapa muşite maartanobaşi mukafati komogu. 1969-s Mosk’ovas xveneri oirkianuri oz’i3inuşi ok’oç’işus “İnsanlar Uyaniyor: K’oçepe Gok’u3xunan” coxoni p’aşura muşite maartanobaşi mukafati Krokodili, 1970-sti Turkuli Nenaşi K’idalaşi sterapaşi mukafati “Çiçu” coxoni sterapa muşite komogu. 1974-s Asia-Afrik’a maç’arepeşi artobaşi mukafati Lotusi komogu. 1976-s Bulgariaşi noğa Gabrovos 3’opxineri oirkianuri oz’i3inuşi ok’oç’işus maartanoba mogu do mukafati Hitar Petari kezdu. Nesini, 1977-s Turkiaşi maç’arepeşi sendik’aş dudmaxvence i3xunu do am vazife ginz’e 3’anapes noqonu.

1978-s “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz: Yaşari Varti Skidun Varti Ğurun” coxoni romani muşite mukafati Madarali Romani komogu. 1985-s, İnglisias Pen K’ulubişi şerefuri mak’ature i3xunu do Tuyapiş k’elen ge3’opxeri mukafati “Xalk’işi goşo3xune em 3’anaşi maç’are” komogu. 1989-s, “Tolst’oyişi orko medalia” komogu. 2 X3ala 1993-s Pir Sultan Abdalişi merasimişa ak’atu şeni Sivasişa mendaxtu. Ot’eli Madimakişi oç’vas saği komuçitu namut 35 k’oçi kodoliç’vu oğodas. Ok’otkvala do imza şeni xtimeri Çeşme Alaçatis, 6 X3ala 1995-s gurişk’rizi ağodu do doğuru.                                                                                                                                                              TÜRKÇE