VİK'İP'EDİ
     ZİT'APUNA
     MAK'ALEPE
     OK'OTKVALAPE
     DİALOGEPE
     METNEPE
     ŞİİREPE
     P'ARAMİTEPE
     NOTKVAMEPE
     BİOGRAFEPE
     GAMAÇKVAPE
     GAZETAPE
     BİRAPAPE
     K'LİBEPE
     SURETEPE
     OK'OAMBARU
     MARGALURİ

      © 2006-2013 kolkhoba.org

      BİRAPAPE

   • K'olxoba - M. Xonaria
   • Si Mi Qopere - M. Xonaria
   • Nani Nana - Mariami Abduşelişvili
   • Ç'ut'a Ç'ani - Lela 3'ur3'umia
   • Rak'anis Xçe K'oma - Lela 3'ur3'umia
   • Lazi Oxorcaşi Birapa - Lela 3'ur3'umia
   • Helessa - Lela 3'ur3'umia
   • Dovixoronat Mcveşuri - Lela 3'ur3'umia
   • Va Kşuns Mcveşepe - Lela 3'ur3'umia
   • Ele Mele K'ismet'i - Tutarçela
   • Ağani Alilo - Tutarçela
   • Ağani Vahahai Heyalesa - Tutarçela
   • Doli do Ç'ip'oni - Tutarçela
   • Cilvelo Nanayda - Tutarçela
   • Dulyaşi Birapa - Tutarçela
   • Sarpi Çkimi - N.Gabunia
   • Karkalak'i - Sarpuli T'rio
   • Mamzoğeşi Birapa - Sarpuli T'rio
   • Nana do Beremuşi - Tataraiz'e & Roinişvili
   • Şurimşine Nana - Nini Andriaz'e
   • Mzoğaşa Mevulur - Lexo Basiani
   • Lazi Mamoseşi Birapa - G. K'venetaz'e
   • Destane P'ç'arup - P. 3e3xlaz'e & L. Basiani
   • Lazuri Nani - Mzetamze
   • T'exişi Leksi - İ. Andriaz'e
   • Çkuni Vi3'e - Mamuk'a Mesxi
   • Hai Nanina - Mamuk'a Mesxi
   • Bedi - Nino Çxeiz'e
   • Txirepunas - N. Moseşvili
   • Uçazoğaşi Bere - N. Moseşvili
   • Jvari K'amioni - Hilimz'e
   • Uça Biç'i - Teona Mgebrişvili
   • K'ulaniş Daçxiri - Teona Mgebrişvili
   • Arteneri Qoropa - Teona Mgebrişvili