KURDİSTANİŞİ EYALETİ

Osmanuri Oxen3alek oş3’anurapeşen doni Kurdepe na oxoranan k’ortas “Kurdistani”, am k’ortaşi noğapesti “Biladi Ekrad” (Kurdepeşi beldepe) yado ocoxeren. K’anuni Sult’an Suleymanik do Sult’an Ahmed Maartanik fermani mutepeşis Kurdistaniş t’ermini na...

Ambarişi naqona »


 
XASAN TAHSİN PAŞA

Xasan Tahsin Efendi (Mamoyoğlu- Benli), dibadu 1859-s, Xopaşi maxalle K’uledibis. Kizil Memiş Ağaşi şkvit bereşi art-arti rt’u. Xasan Tahsin Efendi, 93 Xarbişa muşeburot na 3’opxu mencelepe k’ala na ak’atu do Rusepeşa medgineri ok’ok’idinus, yembuz’ğinale na iqu...

Ambarişi naqona »


 
MORFOLOGİURİ NENA ÇEÇENURİ

Çeçenuri (Nohçiyn motti), Olandeyulva K’avk’asiuri nenapeş art-arti ren. Linguistik’ot İnguşuri do Ba3uri k’ala Naxuri nenapeşi grup’iş doloxe ren. Çeçenuri, Rusuli k’ala Çeçenistanişi ofisialuri jur nenaşen art-arti ren. Didot Çeçenistanis do çkva dobadonapes...

Ambarişi naqona »


 
ZABUNOBAŞİ MAAMBARE NÇAMİNİ

Nçamini ren onçaminuşi arzu na yoçkindaps hisi. Nçamini k’oçis dido uraxat’oba meçaps. Şiddetoni iqvaşi uncirobaşa, st’resişa do dep’resionişa nusebebups. Nçaminişi mtini sebebi var içkinen. T’k’ebişi xuçepe itesirinaşi do histamini coxoni kimialuri madde...

Ambarişi naqona »


 
İRAK'İŞİ FEDERALURİ RESP'UBLİK'A

İrak’işi Federaluri Resp’ublik’a ren, kianaşi irişen mcveşi noğarobapeşa oxormancoba na qu 3’aleni Mezo-p’ot’amias gedgimeri oxen3ale. Korfezişi dobadonapeşi şkas Suudi Arabistani do İraniş k’ule masumani didi dobadona ren. Olandek’ele Turkia, gulvak’ele Suria do...

Ambarişi naqona »


 
DUDNAZİRİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Cinci muşi Rizini na ren Recep Tayyip Erdoğani dibadu 26 K’undura 1954-s, Mp’oli K’asimpaşas. 1965-s K’asimpaşa Piyale geç’k’apuroni n3’opulaşen, 1973-sti Mp’olişi İmami do Xatiburi Liseşen dimezunu. Çkvaneri dersepeş 3adalapeş meçamute Eyupişi Liseşenti dip’loma...

Ambarişi naqona »


 
MAMOYEPEŞİ OCAĞURİ İST'ORİA

“Lazuri- Turkuli/ Turkuli- Lazuri Ansik’lo-p’ediuri Leksik’oni” coxoni xvena muşi, 2004-s Gamamçkvala Kebikeçişen gamaxtimeri Faruk Benlişi “Mamoyepeşi Ocağuri İst’oria” coxoni xvenati gamiçk-vinu. Ank’aras 2005-s gamiçkvineri aya svara ren Faruk Benlişi muşiuri...

Ambarişi naqona »


 
AZİMONİ KERKEDENİ

Kerkedeni ren (Rhinocerotidae) kerkede-nurepeşi familiaşen. Filişk’ule, andğaneri dğaşa tasi muşi na meqvaqonu mçxu skindinaşi sort’i ren. Andğaneri dğas, kerkedenepes uğun xut sort’i. Aya sort’epeşen sumi Asias, juriti Afrik’as skidun. K’arta sort’iti ren mçxu. Mk’ule...

Ambarişi naqona »


 
K'AVK'ASİAŞİ İSLAMURİ EMİROBA

Çeçen İçkeriaşi Resp’ublik’aş (ÇİR) p’rezident’i Dokka Umarovik, Gimua 2007-s na ignapinu serialuri k’arar-namete Caxar Dudayevişi go3’oncğo-nerobas, SSRA-şi goşobğinuş k’ule na geidginu do xalk’işi reyepete dud-k’anoneri na niktu ÇİR doçodinu.

Ambarişi naqona »


 
YEMBUZ'ĞİNALE
ZELİMXAN YANDARBİYEV

Zelimxan Yandarbiyev, 12 St’aroşina 1952-s K’azakistanis dibadu, ocaği muşi na içvinu şeni. Ocaği muşi uçvaşen 1958 3’anas uk’vaktinu. Yandarbiyevik, Caxark’ales na gedgin Çeçen-İnguşiaşi Oxen3ale Universit’eşi Rusuli do...

Ambarişi naqona »


 
AR FİLMİ: TEXİŞİ K'VİNÇEPE

Kva do let’a muşi okro ren yado na iceren Mp’olişa na dixicretu Maraşuri ocağişi p’aşura oxoi3’onapen filmis. Mp’olişi xampobapete oxampu unon ocağis; hulyape ikipan. Murenki, am hulyapeşi oxor3elinu ren meç’ireli. Maraşişi oput’eşen gamaxtimeri ocaği...

Ambarişi naqona »


 
MATESKİNE KEREFİSİ

Kerefisi (Apium graveolens dulce) ren ç’iç’amarepeşi Apiaceaeşi familiaşen. Yulva do olande Avrop’aşi zuğap’icuri k’ortapeşi orome do oisire k’ismepeşi sotinuri ren yado ik’abulinen. Ar met’reşakis irden. Pukirepe muşi ren kvişoni. 2- 3 mm mçirenoba uğun.

Ambarişi naqona »


        VİK'İP'EDİ                 ZİT'APUNA                  MAK'ALEPE                   OK'OTKVALAPE                     DİALOGEPE                 METNEPE

        ŞİİREPE                      P'ARAMİTEPE            NOTKVAMEPE               BİOGRAFEPE                     GAMAÇKVAPE               GAZETAPE

        BİRAPAPE                  K'LİBEPE                      SURETEPE                     OK'OAMBARU             M A R G A L U R İ           T U R K U L İ