VAK'İFİŞİ BULT'ENİ SİMA

Sima, Yulva Uçazoğalurepeşi Oxizmet’uş Vak’ifik “Sum Tuteri K’ultura, Xeşnoba, Ç’aralobaşi Svaruli” idiate na gamoçkvu bult’eni ren. İzmitis na gamiçkvu bult’enişi ç’araşi mesuli direkt’ori Yilmaz Avci, gamaçkvaşi generaluri direkt’ori Ali İhsan Aksamaz, k’ult’uruli muşavirepe...

Ambarişi naqona »


 
FİLOSOFİ NURETTİN TOPÇU

Nurettin Topçu dibadu 1909-s Suleyma-niyes. Baba muşi Erzurumuri ren. Ocaği muşi Topçuzadepe yado içinen. P’ap’uli muşi Osman Efendi rt’eren matope Osmaniaşi armias, Osmania-Rusiaşi limaş vaxtis. Am z’egneti ekşen moxteren. Baba muşi rt’u Ahmet Efendi.

Ambarişi naqona »


 
KARTLİŞİ NENA KORTULİ

Kortuli (Kartuli ena), omjore K’avk’asiuri nenapeşen arti ren. Okortuleşi ofisialuri do gurapaşi nena ren. Moderni Kortuli, Kartlişi dialekt’iş (Yulvaluri Kortuli) temelis imordu do Kortuli ç’aralobaşi nena iqu. Kortuli albonite (Kartuli anbani) na iç’aren Kortuli; Svanuri, Margaluri...

Ambarişi naqona »


 
GOŞOGZERİ İNK'İP'AZOBA

İnk’ip’azoba yani konstipasyon, mç’uşi aksionepeş normalişen om3ikanuş xali ren. İnk’ip’azoba, hekimişa irişen dido na ilinen zabunobapeşen arteri ren. Ekseri moçkva 3’anerepes iz’irennati xalk’işi k’arta mitxanepes notesiraps. Oxorca-lepes kimolepeşen 2- 3 fara çkva...

Ambarişi naqona »


 
MOLDOVAŞİ RESP'UBLİK'A

Moldovaşi Resp’ublik’a, yulva Avrop’as Uk’raina do Romaniaşi şkas gedgin do zoğap’ici var uğun. Yekuni 1.389 k’m dixaluri hududişi 125 k’m k’onari şeridi muşis 2007 3’anas Uk’rainak xe kogedvu. Dobadonaşi dixaşzoma 33.843 k’m2, maxoroba 4.435.000 k’oçi, nananoğa...

Ambarişi naqona »


 
SOSİALİST'İ SABAHATTİN ALİ

Sabahattin Ali dibadu 25 K’undura 1907-s, vilayeti Edirneşi liva Gumulcineşi k’aza Ardino/ Eğrideres. Muşi baba ren k’uçxuri malime oşdudi Cihangiruli Selahattin Ali Begi. Am sebebite, Sabahattin Alik ik’itxu geç’k’apuroni gurapa Mp’oli, Çanakk’ale do Edremitişi çkvadoçkva doguralepes.

Ambarişi naqona »


 
ÇEÇENURİ NARTUL EFSANEPE

Çeçenuri Nartul Efsanepe (Çeçenuri Nart Erstxo Efsanepe do P’aramitepe), Gamaçkumale Ankaşi p’aramitepeş seriaşi majurani svara yado 2004 3’anaşi St’aroşinaş tutas Mp’olis gamiçkvinu. Sirazhdin Elmurzayevik na k’orobu p’aramitepe, Çeçenuri nenaşen Tarik...

Ambarişi naqona »


 
YEMŞKURNACE MELİ

Meli, Canidae (coğoryari) familiaş doloxe şkvit cinsi na uğun do tak’ribi 24 ç’eşidi na uğun şuronepeşi oşkari coxo ren. Vulpes vulpes yani mç’ita meli ren Canidae familiaşi irişen dido na iz’iren ç’eşidi. Mç’ita melis 75 sant’imi ginz’enoba (+40 sant’imi k’udeli),...

Ambarişi naqona »


 
K'ONFERANSİ YALT'A

K’onferansi Yalt’a, Sovieturi Artobaşi moşvaconi soti Yalt’aşi sum k’ilomet’re omjoreşk’ele geladgineri doxore Livadias 3’opxineri do Brit’aniaşi Dudnaziri Churchill, Amerik’aşi Ok’ont’aleri Oxen-3alepeşi P’rezident’i Roosevelt do Sovieturi Artobaşi K’omunist’uri P’art’ia...

Ambarişi naqona »


 
YEMBUZ'ĞİNALE EMİRİ HATTABİ

Skidala muşi cihadişa kaderi k’axramani k’umandani Hattabi (Samir ibni Salih bin Abdullah), 1970 3’anas Urdunis zengini do k’ult’uroni ar ocağis dibadu. Dido gurami, menceloni do uşkurnace ağanmordale imoirdu. Maişgale Rusiaşi Afganistani, Tacikistani do Çeçenistani...

Ambarişi naqona »


 
AR FİLMİ:
İRMUTXA DİDO MSKVA İQVASUNON

Altani ren avare, mu na ikips, mute na skidun, na var içkinen ar ağanmordale. İrişen didi ideali muşi ren Beyoğlus bari gon3’k’imu. Mara geç’areli var uğun. Dulya var uğun. Ağanmordale çili muşiti va ren xelineri am xalişen. Altanis...

Ambarişi naqona »


 
K'UT'ALİ PESONİ Ç'K'ONİ

Ç’k’oni, 3’ipurari (Fagaceae) familiaşi Quercus cinsişen 200 k’onari ç’eşidiş şkas monç’inora-qinoras but’k’a na var dobğaps ç’eşidepeti na uğun, k’ap’et’i kerestoni capeşi oşkari coxo ren. Kianas, dido mçire dixapes gedgin. Ç’k’onepek vasati 500 3’ana skidunan do...

Ambarişi naqona »


        VİK'İP'EDİ                 ZİT'APUNA                  MAK'ALEPE                   OK'OTKVALAPE                     DİALOGEPE                 METNEPE

        ŞİİREPE                      P'ARAMİTEPE            NOTKVAMEPE               BİOGRAFEPE                     GAMAÇKVAPE               GAZETAPE

        BİRAPAPE                  K'LİBEPE                      SURETEPE                     OK'OAMBARU             M A R G A L U R İ           T U R K U L İ