P'RİDOGURALEPEŞENİ OXESAP'UŞİ SUPARA

Geç’k’apuleş mektebepeşeni oxesap’uşi supara, Abazistaniş Cumxuriet’işi gamaçkva yado jur filate 1933 3’anas nananoğa Soxumis gamiçkvinu. N. S. P’op’ovaşk’elen Rusulot ixazirinu do İskenderi 3’itaşi coxote Lazurişa...

Ambarişi naqona »


 
MİMAR SİNANİ

Mimar Sinani (Abdulmennanoğli Sinani) Osmanalişi dudmimari do inşaatişi muhendisi ren. Mimar Sinanik, I. Suleymani, II. Selimi do III. Muradişi orapes 50 3’anaş morgvalis dudmimaroba qu do nok’idepe muşite golaxtoras do amdğas kianas içinu.

Ambarişi naqona »


 
AFGANURİ NENA PEŞTURİ

Peşturi (Afganuri, Paşturi vana Pahturi) Afganistanişi omjoreyulvas do Pakistanişi olandeyulvas na skidunan Peştupeşi nena ren. Hindu-Avrop’a nenaluri ocaxişi Hindu-İranuri xanç’alişa mek’ireli ren. Eçdovitoovro bonconi alboni uğun. Namtine xonarepe Sansk’irituri nenasti...

Ambarişi naqona »


 
SURMENE MEMİŞ AĞAŞİ DOXORE

Surmeneşi 4 k’m yulvas, marz’gvani k’ele, gzaşi jin mçire saçağepe muşite oputxuşa xazireli ar3’ivişa mengaperi mskva doxores moixvadinen: Xaci Yak’uboğli Memiş Ağaşi doxore. Osmanalişi dros, eyaletepeşi maktale valepek, çkvadoçkva uimkanobapeşi...

Ambarişi naqona »


 
TURKMENİSTANİŞİ CUMXURİET'İ

Turkmenistanişi Cumxuriet’i (Turkmenis-tan Respublikasy), oşke Asias art Turki oxen3ale ren. Olande muşis K’azakistani, yulva muşis Ozbekistani, omjore muşis İrani do Afganistani, geulva muşis t’iba Hazari ren. Muşi nananoğa Aşkabad, dixaşzima 491.210 k’m², maxoroba...

Ambarişi naqona »


 
ALİYA İZZETBEGOVİÇ

Aliya İzzetbegoviç, Boşnak’i oxen3aluri k’oçi do timoşletineri Bosna-Hersek’işi maartani dudcumxuri ren. 8 Mariaşina 1925-s k’asaba Bosanski Şamacis dibadu. Ocaxi muşis İslamuri hasasieti uğut’u. Saraybosnas art Almanuri lises iguru. İlmis becitoba meçapt’u do...

Ambarişi naqona »


 
GOKTİNERİ OŞKEYULVAS KURDEPE

Magoşogore maç’are Altan Tanişk’elen ç’areli “Goktineri Oşkeyulvas Kurdepe” coxoni ketabi, Çira gamaçkvaleşi dğaluri seriaşen 2011 3’anaşi Mirk’ani tutas St’amp’olis gamiçkvinu. Ketabişi gamaçk-vaş maktaloba Yahya Ayyildizik, gen3’uranu Metin Aydostik, doloxeni...

Ambarişi naqona »


 
AR3'İVEPE MAĞALAŞEN PUTXUNAN!

Ar3’ivi (Falconiformes) t’akimişen dido ç’eşidişi oşkari coxo ren. Dğaluri maxare k’vinçepeşi irişen mçxu renan. Majura maxarepeşen umosi mçxu do menceloni renan do umosi didi dudi uğunan. Mok’irk’e m3’k’ili k’ik’ili, menceloni do keskini ç’angi, didi msva uğunan.

Ambarişi naqona »


 
BORÇALİŞİ MESELE

Borçali, Okortuleşi omjoreyulva k’eleni tarixuri mintik’aşi coxo ren. Esasi k’ismi amdğaneri Rustavi şkaguroni kvemo Kartlişa, genomskide k’ismiti K’axetişa mek’ireli ren. Oşke dropes ç’areli “Kartlişi skidala” coxoni noç’ares, Borçalişi maartani dobargerpe Hunepe rt’es do...

Ambarişi naqona »


 
İMAM MANSURİ

İmam Mansuri, Çeçenistanis K’avk’asiuri muridizmişi magedgine do oxen3aluri k’oçi ren. Çeçenuri coxo muşi Oççarma do baba muşişi coxo Jela ren. İmam Mansuri, Çeçenistanişi maartani dud-cumxuri işinen do 1785-1791 3’anapeşi oşkes Rusiaşi İmp’arat’orobaşa Aldis...

Ambarişi naqona »


 
ART FİLMİ: ĞURELEPE

“Ğurelepe” filmik, maktale Murat Ozçelikişi hekaye oxo3’onapaps. “Ğurelepe” maktaleşi maartani ginz’e met’raji dok’ument’aruli flmi ren. Ozçelikik, vitoşkvit 3’aneri rt’uşi do lises ik’itxupt’uşi xapisis molixunen. “Skidalaşa goktinuşi op’erasioni” coxo gedveri...

Ambarişi naqona »


 
GİNZ'E T'ANONİ XÇECA

Xçeca, zeviduri (Salicaceae) familiaşi Populus cinsi 3’opxups do k’arta t’aksoni ca steri uğun do jur oxorp’inoni mzguda ren. Xçeca ya daduli yati mamuli iqven. Terminali k’imp’ironi, enderi pseudo-terminali k’imp’ironi renan do k’urump’epeşa dido gok’ireli renan.

Ambarişi naqona »


        VİK'İP'EDİ                 ZİT'APUNA                  MAK'ALEPE                   OK'OTKVALAPE                     DİALOGEPE                 METNEPE

        ŞİİREPE                      P'ARAMİTEPE            NOTKVAMEPE               BİOGRAFEPE                     GAMAÇKVAPE               GAZETAPE

        BİRAPAPE                  K'LİBEPE                      SURETEPE                     OK'OAMBARU             M A R G A L U R İ           T U R K U L İ