OGNİ SKANİ NENA!

Ogni skani nena! ren Turkialuri Lazepek na gamoçkves maartani k’ult’uruli svaruli. Mp’olis na gamiçkvinu svarulişi mance do ç’araşi mesuli direkt’ori Mehmedali Bariş Beşli, gamaçkvaşi direkt’ori Ahmet Xacaloğlu (Ahmet Hulusi Kirim), gamaçkvaşi k’oordinat’ori...

Ambarişi naqona »


 
MABESTE ALEKSANDRE BASİLAİA

Çinaperi mabeste Aleksandre Basilaia dibadu 11 Mirk’ani 1942-s. Aleksandre Basilaiak ik’itxu Tbilisişi Oxen3ale K’onservat’oriaşi k’ont’rabasiş burmes. Uk’açxeti iqu ak’t’iuri Sovieturi Okortuleşi sahnes 1963-s. Go3’vancğonet’u p’op’ular musik’aluri grup’i “İveria”s.

Ambarişi naqona »


 
NODGİTAŞİ NENA AVARULİ

Avaruli (Maarul mats: Germaluri nena), didote Dağistanis na skidun Avarepeşi nananena ren. Olandeyulva K’avk’asiuri nenapeşi Nax-Dağistan grup’iş doloxe işinen. Dağistanişi Resp’ublik’aş ofisialuri nenapeşen arti na ren Avaruli, dobadonas irişen dido na iğarğalen...

Ambarişi naqona »


 
GURİŞKTALA DO ONTXORU

Gurişktala do ontxoru arxvala oxazmuşi sist’emaş zabunobapeşi nişani va ren. Xuras na yeçkindun namtini zabunoba do ok’oxvobapekti am jur nişanis nusebebups. Gurişktala ren ontxoruşi na var nidginen hisi. Ontxoruti ren k’uç’iş doloxeni maddepeş korbaşi adalepeş...

Ambarişi naqona »


 
GREK'İAŞİ RESP'UBLİK'A

Grek’iaşi Resp’ublik’a (Elliniki Dimokra-tia), Omjoreyulva Avrop’as Balk’aniaşi gverdk’un3’ulaş omjoreşk’ele na golaz’in dobadona ren. Olandeşk’ele Arnavutia, Mak’edonia do Bulgaria, yulvaşk’ele Turkia, omjoreyulvaşk’ele Egezoğa, omjoreşk’ele Xçezoğa do gulvaşk’ele...

Ambarişi naqona »


 
NAZİRİ HUSEYİN HUSNU ÇAKİR

Huseyin Husnu Çakir dibadu Xopas, 1892-s. Xopuri Çakirepeşi k’eraşen ren. Geç’k’apuroni do oşkari gamantana doçodinu T’amt’ras. 1913-sti doçodinu mulkiyeşi mektebi (“Maktalobaşi dogurale”). Artneri 3’anas, kogeç’k’u oxandus 4. k’lasişi katibot maliyeşi...

Ambarişi naqona »


 
ÇEÇENURİ NOTKVAMEPE
(NOXÇİYN KİCANAS)

Çeçenuri Notkvamepe (Noxçiyn Kicanas), Çardakişi K’ult’uraş Ok’oxtimaleşi maartani gamaçkvalot 2003 3’anas Mp’olis gamiğinu. Merhumi Tarik Cemal Kutluk na k’orobu, xaziru do goktiru svaraşi k’ilifiş dizaini İhsan Berkhanik qu.

Ambarişi naqona »


 
NOP'RANİ TXA

Txa ren kralonarepeşi (Bovidae) familia-şen. Am familiaş pucepeşi (Bovinae) tudeni familiaş cinsi Capra na 3’opxups buz’onepe aşo icoxinen. Zirmiç’i do p’i3’k’ina ren. Orç’i oktepes gvalen perpot. K’uçxeşgza do oktepes uşkurnoni gulun. Am sebebite, meç’ireli gzalepes...

Ambarişi naqona »


 
ÇEÇENİSTANİŞİ MAJURANİ CİHADİ

Çeçenistanişi majurani cihadi, 1999 3’anaşi Gimuaş tutas Rusiaşi silaxoni mencelepek Çeçenistanis xe na gedves şeni geoç’k’u. 1996 3’anaşi Mariaşinaş tutas Hasavyurtis na ixvenu akt’iş k’ule 12 Pukrik’a 1997-s Çeçenepek Rusepe k’ala ağani arçkva akt’i qves.

Ambarişi naqona »


 
YEMBUZ'ĞİNALE
ABDULHALİM SADULLAYEV

Şeyx Abdulhalim Sadullayev 1967 3’anas Caxark’aleşi 12 k’ilomet’re mendranobas na dgin noğa Argunis dibadu. Arguni (Ustradgala) na gedgu Ustradoyişi aşiretiş mak’ature ren. Çinaperi Çeçeni alimepeşen dersi ezdu. Çeçenistanişi...

Ambarişi naqona »


 
AR FİLMİ: "MALİME RAİNİŞİ MOŞLETİNU"

Majurani kianuri limas do Normandiaşi cepes voret. Malimepeş ğuraşi ambarepe moxvalot ocaği mutepeşişa meçamuşi odulyobas na ixandeps malimuri ofisişi timçxuk z’irops uşigneri do uz’ireli ar xali. Artneri k’eraşcoxo na uğun, artneri...

Ambarişi naqona »


 
MAMGVANE ZEYTİNİ

Zeytini (Olea europaea) ren zeytinare-peşi (Oleaceae) familiaşen. Nca muşi ren dido heybetoni. Dişka muşi ox3uşa manoxonde ren. Çaneri muşi iç’k’omen do Xçezoğa do Marmaraşi t’aronişa moxva ncaşi sort’i ren. Zeytini ren ginz’e t’anoni tamli. Namtini orapesti vit...

Ambarişi naqona »


        VİK'İP'EDİ                 ZİT'APUNA                  MAK'ALEPE                   OK'OTKVALAPE                     DİALOGEPE                 METNEPE

        ŞİİREPE                      P'ARAMİTEPE            NOTKVAMEPE               BİOGRAFEPE                     GAMAÇKVAPE               GAZETAPE

        BİRAPAPE                  K'LİBEPE                      SURETEPE                     OK'OAMBARU             M A R G A L U R İ           T U R K U L İ