ARMENURİ GAZETA Z'AMANAK

Z’amanak, Armenuri dğaluri siaset’uri gazetae do St’amp’olis gamiçkvinen. 28 Gimua 1908 tarixis Sarkis do Misak Koçunyani cumalepeşk’elen gei3’opxu do t’iraji muşi 15000 k’onarişa konunç’uşu. Gazetaşi t’iraji 1930-oni 3’anapes 3600 k’onarişa kodirk’inu do andğas 2000...

Ambarişi naqona »


 
HRANT DİNK

Hrant Dink, 15 St’aroşina 1954-s Malatias dibadu. Baba muşi Sivasişi ilçe Gurunis, nana muşiti Sivasişi ilçe K’angalis dibaderet’u do irderet’u. Nana do baba muşik 1961 3’anas St’amp’olişa moxtesşk’ule kok’ui3’k’es. Hranti do jur cuma muşik ocaxişi ok’o3’k’uşk’ule...

Ambarişi naqona »


 
İLİMURİ NENA ARABULİ

Arabuli, Hami-Sami nenaluri grup’işi Sami xanç’alişa mek’ireli nenae. Standart’i Arabuli (Arabiyyet-ul fusha) Arabuli k’arta oxen3aleşi resimuri nenae. Arabuli nenaşi dialekt’epe, gverdk’un3’ula Arabi do olande Afrik’as xalk’işi didopeşk’elen, İrani do...

Ambarişi naqona »


 
OSKİT'ALOBAŞİ NİŞANİ

Oskit’aloba varna ikteri di3xiris bilirubinişi seviye manz’inaşi t’k’ebis, tolis do muk’ozapes skit’aşi peri geadvinuşi xalie. Oskit’aloba ar nişanie do çkvadoçkva sebebepeşen yeçkindun, art zabunobaşi nişani vae. Oskit’aloba, xuras dido bilirubiniş omralu do safraşi...

Ambarişi naqona »


 
MİSİRİŞİ ARABULİ CUMXURİET'İ

Misirişi Arabuli Cumxuriet’i (Cumhuriyyet Misr el-Arabiyye), noğarobaşi cinci oşkayulvas gedgeri dobadonae. Dobado-nas olandeşk’ele Xçezoğaşa, yulvaşk’ele Mç’itazoğaşa p’ici uğun do geulva muşis Libia, omjore muşis Sudani goluz’in. Gverdk’un3’ula Sina k’ismi muşis...

Ambarişi naqona »


 
MEHMET ZİYA GOKALP

Mehmet Ziya Gokalp 23 Mirk’ani 1876-s Diyarbekiris dibadu. Baba muşik ixandept’u sotinuri ar gazetas. Ok’itxuşa Diyarbekiris geoç’k’u. Adeturi İslamişi çkinapape diguru cumadi muşişen. St’amp’olişa idu 1895-s. Baytarobaşi doguraleşa kamaxtu. Akonaşis...

Ambarişi naqona »


 
Ç'ERK'EZİA

“Ç’erk’ezia 19. oş3’anuraşi tarixi do etnografia” coxoni svara, gamaçkvale Chiviyazilarişi seria Mjoraşk’elen İgrik’a 1998-s St’amp’olis gamiçkvinu. Svaras Leonti Yakovleviç Lyulyeşi mak’alepe doloç’ars do Rusuli nenaşen Murat Papşuk goktiru. Svaraşi k’ilifiş dizaini...

Ambarişi naqona »


 
NANKORİ K'AT'U

K’at’u (Felis domesticus), k’at’ugilepeşi (Felidae) familiaşen maave, buz’oni, oxoruli do maxor3e skindinae do mt’k’urepeti kuğun. K’oçepek, k’at’upeşi manebrobaşa do haşerat’i, 3’i3’ila do ak’rep’i oç’opinuşi maaret’işa ğirsi meçapan. K’at’upe irişen mk’ule 9.500...

Ambarişi naqona »


 
MUSLİMANİ CUMALEPEŞİ OXONK'ANA

Muslimani cumalepe (İhvanul Muslimin), Xasan el-Bennaşk’elen 1928 3’anas Misirişi noğa İsmailiyes genodgime İslamuri siaset’uri oxonk’anae. Oxon-k’anak K’urani do sunnetişi mdadobaşa uk’uniktinute İslamuri cemiet’iş o3’opxinu mudafa ikips. Oxonk’anas oşkayulvas...

Ambarişi naqona »


 
İMAMİ XASAN EL-BENNA

İmami Xasan el-Benna, 14 Gimua 1906-s Misirişi noğa Buhayreşi k’asaba Mahmudiyes dibadu. P’rigurapa baba muşi Hanbeli alimi Ahmed b. Abdur-rahman el-Bennaşen ezdu. Ağanmorde rt’uşi İslamuri temape dido inç’elu. Ovro 3’aneri rt’uşi Mahmudiyes k’lasiuri...

Ambarişi naqona »


 
ART FİLMİ: QAYSAR

Qaysari ren, 1969 3’anas Mesud Kimiaişi noxvene İranuri art filmi. Am filmik ağani trendi geoç’k’apu do İranuri sinemas goktinuşi nukda ik’abulinen. Kimiaik, İranuri sinemas “t’ragiuri aksioni drama” do “intik’amişi tema” yado ağani art ç’eşidi yoçkindu. Dudroli Behruz...

Ambarişi naqona »


 
K'AP'ET'İ Ç'UBURİ

Ç’uburi, k’ayingilepeşi (Fagaceae) familiaşen Castaneaşi cinsi 3’opxeri capeşa do am capeşi xilapeşa itkven. Mt’k’aşi calepe renan do but’k’a dobğapan. T’k’ebi muşi t’k’va3eri uğun. But’k’aşi tudendo k’urump’epe do jilendo m3udela k’urump’epe uğun.

Ambarişi naqona »


        VİK'İP'EDİ                 ZİT'APUNA                  MAK'ALEPE                   OK'OTKVALAPE                     DİALOGEPE                 METNEPE

        ŞİİREPE                      P'ARAMİTEPE            NOTKVAMEPE               BİOGRAFEPE                     GAMAÇKVAPE               GAZETAPE

        BİRAPAPE                  K'LİBEPE                      SURETEPE                     OK'OAMBARU             M A R G A L U R İ           T U R K U L İ