P'RİGURAPAŞİ MAARTANİ SİNİFİŞİ LAZURİ SVARA

P’rigurapaşi maartani sinifişi Lazuri svara, Alboni coxote, Abxaziaşi Soviet Sosialist’uri Muxtari Cumxuriet’işi Oxen-3aluri Gamaçkumaleş k’elen 1935 3’anas nananoğa Suxumis, İskenderi 3’itaşi coxote gamiğinu. Am svaras Lazuri...

Ambarişi naqona »


 
DUDCUMXURİ SERGEİ BAGAPŞİ

Sergei Bagapşi, Abxaziaşi Cumxuriet’işi majurani dudcumxuri ren. 9 Mirk’ani 1949-s Abxaziaşi nananoğa Suxumis dibadu. Skidala muşi didote Abxazias goloçkvu. Ağanmordobas Okortuleşi basketbolişi t’akimişi art mak’ature rt’u. Suxumis Okortuleşi Ast’rop’ik’ali...

Ambarişi naqona »


 
MAĞDURİ NENA ZAZAURİ

Zazauri; (Kirmancki, Kirdki, Dimilki, Zazaki, Zone Ma) Hindu-Avrop’a nenaluri grup’işa mensubi olandegeulva İranuri art nenae do bilasa yulva Anatolias, omjoreyulva Anatolias do doloxeni Anatolias (Bingol, Dersim, Diyarbekir, Bitlis, Adiyaman, Elaziz, Erzincan,...

Ambarişi naqona »


 
Ç'VİNONİ ÇXİLİ PUPULİ

Pupuli, t’k’ebis yeçkinderi ç’vinoni çxilis itkven. Ekseri, tomaşi sak’ulişa vana yağişi gudeşa meşaxtimeri Staphylo-coccus aureus coxoni bakt’erişen yeçkindun. Xe mentxaşi dido k’ap’et’i i3’onen nati ceraxatite yopşa iqven. Ceraxati ok’ibğaşi manz’ageri xuçepes...

Ambarişi naqona »


 
CEZAİRİŞİ DEMOK'RAT'İURİ XALK'URİ CUMXURİET'İ

Cezairişi Demok’rat’iuri Xalk’uri Cumxu-riet’i (El Cumhuriyye El Cezairiyye Ed Dimukratiyye Eş Şabiyye) Xçezuğaşi irişen didi, Sudaniş k’ule Afrik’aşi majurani didi vatani ren. Cezairişi manz’agerepe renan, olandeyulvas...

Ambarişi naqona »


 
HİKMET ALİ KİVİLCİMLİ

Hikmet Ali Kivilcimli, k’omunist’i lideri do mak’urame, maç’are, magamaçkve do magoktire ren. 1902 3’anas Priştines dibadu. Baba muşi Priştines p’osta telgrafişi mudiri Xuseyin Begi, nana muşi Munire Xanumi ren. 17 3’aneri rt’uşi mamgurot oxoşkvaşi limaşa ak’atu,...

Ambarişi naqona »


 
COXO MUŞİ GOÇ'K'ONDERİ DİYARİ

Manenaçkine, maç’are Sevan Nişanyaniş k’elen nok’orobe Coxo Muşi Goç’k’onderi Diyari (Turkias Coxo Muşi Gonoktire Sotepeşi Lugati) Gamaçkumale Everestiş k’elen Pukrik’a 2010 tarixis St’amp’olis gamiçkvinu. Svaraşi k’ilifiş dizaini Utku Lomluk, mizanp’aji Suat Koyuncuk qu.

Ambarişi naqona »


 
MAĞRURİ O3'K'OMİLONİ 3XENİ

3xeni, Equidae familiaşi arteri bu3xoni t’akimişen tipimç’k’omura art buz’oni skindinae. Oxoruli cinsepe uğunan, Amerik’aşi st’epepes “Must’angi” coxoni do germa Altayişi jur k’eleni dixapes “Prezevalski” coxoni mt’k’uri 3xenepe cogepete skidunan. İrişen çinoberi...

Ambarişi naqona »


 
FİLİSTİNİŞİ İSLAMURİ NODGİTAŞİ OXONK'ANA-HAMAS

Filistinişi İslamuri Nodgitaşi Oxonk’ana-Hamas (Harakat al-Mukavama al-İslamiya), xalk’uri oxonk’ana ren do Filistinişi irxolo dixaşi moşletinu şeni ik’abğen do arxvala ocihadute muiçiten yado isimadeps. Temelurot İslamişi...

Ambarişi naqona »


 
ŞEHİDİ AHMED YASİNİ

Şeyx Ahmed İsmail Hasan Yasini, hekimi Abdulaziz El Rantisi k’ala Filistinişi timoşletinoba şeni icedelen Hamasişi magek’ide ren. Yasini, Filistinişi Brit’aniaşi manda rt’u devres Aşkelonişi xolos oput’e El Curas dibadu. Dobaduşi tarixi muşi k’aixeşa var içkinen. Filistinişi...

Ambarişi naqona »


 
ART FİLMİ: MPULAPE ÇUMERT'AŞİ

Ayşeşi t’rajedi, tarixuri oğodapeşi ubeduri çodina yado geoç’k’aps: maartani kianuri limak do Osmanalişi oxen3aleşi doloxvinuk, Anatolias ağani nasionaluri cereyanepes gza meçeret’u, Uçazoğaşi k’ortas Urumepe do Turkepeşi oşkas didi uxuzurobape do tenak’uzepe...

Ambarişi naqona »


 
ENERJİŞİ ODUDE TXİRİ

Txiri, huşgilepeşi (Betulaceae) familiaşen Corylus cinsi 3’opxups 3xik’i do calepeşi oşkari coxoe. Olande gverdkianaşi çuçuna k’ortapes irden do gidaşi maddepete xampa do xumusoni let’apes moçkva maxsuli meçaps. Nt’k’aberi, xomula do kereconi let’ape k’ai var...

Ambarişi naqona »


        VİK'İP'EDİ                 ZİT'APUNA                  MAK'ALEPE                   OK'OTKVALAPE                     DİALOGEPE                 METNEPE

        ŞİİREPE                      P'ARAMİTEPE            NOTKVAMEPE               BİOGRAFEPE                     GAMAÇKVAPE               GAZETAPE

        BİRAPAPE                  K'LİBEPE                      SURETEPE                     OK'OAMBARU             M A R G A L U R İ           T U R K U L İ