ABXAZİAK, OÇİNU ŞENİ NUÇ'ANDU!

Abxaziaşi P’arlament’ok, int’erna3ionaluri so3iaşen timoşletineroba muşiş oçinu na ak’vandeps k’arari dotasdik’u. Ok’ok’ateri Na3iape, Avrop’aşi Artoba do Avrop’aşi Emniet’i do Solidarobaşi K’idala k’ala kianaşi k’arta oxen3alepeşa, Abxazia oxoşkveri do timoşletineri...

Ambarişi naqona »


 
8 MİRK'ANİ DO MAAMAGE AR
LAZİ OXORCA

K’ap’it’alizmik na yoçkindu ağani omralobaşi artikartisobak oxorcalepeti fabrik’a do at’olyepes omralus ok’atu. Maamage oxorcalepeş hak’k’i mutepeşi şeni, ok’vak’idinuşi moç’k’va yado 8 Mirk’ani 1857 tariği ik’abulinen.

Ambarişi naqona »


 
LAZİSTANİŞİ MART'İNEPE: ARKABİSP'ORİ

Arkabişi Sp’ort’uli K’lubi, 30 Mirk’ani 1955 tariğis em p’eriodişi k’aimak’ami Mustafa Bayataşi go3’oncğonerobaten ik’ideren. Maartani oktalaşi k’onsei; Turhan Yucel, Husnu Kurtoğlu, Kudbettin Cordan, Ali Aytolan do Lutfu Demirişk’elen...

Ambarişi naqona »


 
MÇ'UŞİ İNFEK'SİONİ K'OLERA

K’olera, Vibrio cholerae coxoni bakt’erik na nusebebups mç’uşi infek’sionişa mek’ireli ak’ut’uri do şiddet’oni korbaçxala k’ala na oseyrups ar zabunoba ren. Generalurot, k’undi oxokteri pinti 3’k’ari varna aşo 3’k’arepes çxeri oç’k’omalepeten nak’limen.

Ambarişi naqona »


 
K'OSOVA, SERBİAŞEN KOMUÇİTU!

Mcveşi Yugoslaviaş goşibğuşi p’eriodiş çodinuri et’abi na rt’u K’osovak, AOO do AAşi numxvacuten do ONşi k’arari uezdameri ark’eleni timoşletineroba ognapu. 1989 3’anas Serbi lideri Slobodan Miloşeviçiş faşizmak bumerangişi tesiri na oğodu K’osova,...

Ambarişi naqona »


 
DUDNAZİRİ MEHMET RECEP PEKER

5 K’undura 1889 tariğis Mp’olis dibadu. Kocamustafapaşaşi Malimuri Ruştiyes do İdadis ik’itxu. 1907-sti notamamu Malimobaşi N3’opula. 1911-şen 1912-şakis Yemeni do T’rablusgarp’i do 1912-şen 1913-şakisti Balk’anişi limapes ok’vak’idu. Limas, Rumeli do...

Ambarişi naqona »


 
"ABXAZİAS SKİDALA DO K'ULT'URA"

Gamamçkumalaş Organiza3ia Nartişi maartani svara “Abxazias Skidala do K’ult’ura”, 1990 3’anas Mp’olis gamiçkvinu. 1976 3’anas Abxazi matarixe Yura G. Argunişk’elen Soxumis na gamiçkvinu svara, Abxazurişen Turkulişa Hayri Ersoy do Yalçin...

Ambarişi naqona »


 
MANAXONDE K'İDİ

K’idi ren Picinae tudeni familia na 3’opxups m3’k’ili k’ik’iloni mskva peroni k’vinçepeşi oşkendari coxo. Namtini k’idepes az’angenan 15- 20 fara ar saniyes doloxe. Jur z’angapa muşi şkaş ora, ar saniyeşen m3ika ren. Mbulişi didinobas na ren kuni muşis var unç’un...

Ambarişi naqona »


 
ÇEÇENİAK, RUSİAŞİ ZULMİ N3'İRUPS!

Manodgite Çeçenuri cepxek, K’osovaşi timoşletinerobaş ognapus xe ot’k’va3i-naps. K’osovaşi xalk’is, ti muşişa t’erorist’oba na oğodaps oxen3aleşen omendranuşa hak’k’i na uğunşi temas çkar şuphe var miğunan ya na tku Çeçeni-İçkeriaş Resp’ublik’aşi Galen...

Ambarişi naqona »


 
İRORAS NA OZ'İ3İNAPS K'OÇİ: ŞARLO

İnglizi k’inofilmişi rejisori, masağale do maç’arale Charlie Chaplini 16 İgrik’a 1889 tariğis, Londonişi Valvorth, East Streetişi zonas dibadu. Mtini coxo muşi ren Charles Spencer Chaplini. Çinoberi Şarloşi xasiatiten içinu do molişinu. Londonişi umuteli ar zonas dibadu do...

Ambarişi naqona »


 
AR FİLMİ:
ĞURELİ ARMİAŞİ GENERALİ

Albania ren miğferişi oxen3alepeşk’elen xe gedveri dobadonapeşen ar teri, kianuri majurani limaşi p’eriodis. İt’alianuri dikt’at’ori Benito Mussolinis toli uğut’u Adriat’ik’iş zoğaşi majura p’icis na geladgin Albanias. Mtel kianak, Hitleruli...

Ambarişi naqona »


 
İST'ORİULİ MP'OLİŞİ ŞKVİT RAK'ANİ

Mp’olişi Belediyeş amblemis na gez’in şkvit ç’it’a sumari, jin muşis noğa na geidginu rak’anepeşi simboli ren. K’artayik şkvit rak’anişen molaşinaps mara am rak’anepe na uçkin k’oçepe m3ika ren. Mp’olişi simboli oqopineri am rak’anepe dginan, noğaşi cixaşğocepe...

Ambarişi naqona »


        VİK'İP'EDİ                 ZİT'APUNA                  MAK'ALEPE                   OK'OTKVALAPE                     DİALOGEPE                 METNEPE

        ŞİİREPE                      P'ARAMİTEPE            NOTKVAMEPE               BİOGRAFEPE                     GAMAÇKVAPE               GAZETAPE

        BİRAPAPE                  K'LİBEPE                      SURETEPE                     OK'OAMBARU             M A R G A L U R İ           T U R K U L İ