VİKİPEDİ
     SÖZLÜKLER
     MAKALELER
     SÖYLEŞİLER
     DİYALOGLAR
     METİNLER
     ŞİİRLER
     MASALLAR
     ATASÖZLERİ
     BİYOGRAFİLER
     YAYINLAR
     GAZETELER
     MÜZİKLER
     KLİPLER
     FOTOĞRAFLAR
     İLETİŞİM
     MEGRELCE

      © 2006-2013 kolkhoba.org

   ŞİİRLER

    HASAN HELİMİŞİ                              MÜNİR YILMAZ AVCI
      • XOPUREPES                                         • ÇKİN LAZİ VORET
      • SARPİ MOLENİ                                     • ZOĞAUÇA
      • ÇAİŞİ BİRAPA                                       • ŞURİMŞİNE AZLAĞA
      • SALK'UÇXONİ                                       • XATUNAŞİ DESTANİ
      • MŞKİRİDONİ                                         • TEONA ÇKİMİ
      • ONÇAMURE                                          • GİNONNA
      • BİÇ'İ DO BOZO                                      • ÇKİMİ STEİ SO Z'İROP
      • BOZOPEŞİ NODERİ                               • LANDE ÇKİMİ
      • Ç'UT'A KARMAT'E                                 • EY GİDİ NOSİ
      • MAÇXOMEŞİ BİRAPA                            • İSKENDERİ 3'İT'AŞİ
      • QVARİ DO K'AK'ALİ                               • LAZONA
      • MOLENİ LAZİ                                         • OXORİ ÇKİNİ
      • MU P'AT E SKİRİ                                   • MJORA
      • KVAOMXAZE                                         • MÇ'İMA
      • BZ'İROP                                                • K'OLXETİŞİ DESTANİ

    YAŞA TANDİLAVA                             TSATE BATSAŞİ
      • ŞURİMŞİNE NANA                                  • LAZİSTANİ
      • PİRALİŞİ BİRAPA                                   • LAZİSTANİŞİ DESTANİ
      • LAZİŞİ BİRAPA                                      • NANA ÇKİMİ
      • BİÇ'İŞİ BİRAPA                                      • CUMADİ ÇKİMİ
      • AR AMBARİ                                            • MEGABROBA
      • SARPİ ÇKİNİS                                        • UBEDİNERİ
      • XELAK'AOBA                                         • UOROPONİ SKİDALA
      • MA Mİ VORE?                                        • ÇKİM OROPERİ
      • NANAŞİ NENA                                        • SKANİ ŞENİ
      • ANBANİ                                                  • LAZURİ GEBİRA
      • T'RAP'İZONİŞİ İMP'ERİA                         • KADA

    NURDOĞAN ABAŞİŞİ                        MECİT ÇAKIRUSTA
      • ÇAİ K'ALA BİRAPA                                  • LAZONA DİDO GOMAU
      • LAZONAŞİ MESELİ                                  • OPUT'E ŞKİMİ DUTXE
      • Ç'ANDA ÇKUNİ                                        • MA Mİ BORE?
      • KOGİÇKİNİ VAR MİÇKİN                          • DİDİ ABCA
      • TU ŞKURNA GALE..!                                • LEBA MO GAYET'AS
      • UÇ'ANDU 3'ANAPE                                  • MİŞA İMT'ER?
      • ÇXİRA                                                     • KART'ALİ
      • VİYA                                                        • ÇODİNERİ ORAPE

  NAZİ MEMİŞİŞİ                                        SELMA KOÇİVA
      • LAZONAŞİ BİRAPA                                  • LAZURİ NUSA
      • K'ULANİŞİ BİRAPA                                  • FADUME
      • Ç'ANDA MİĞUN ANDĞA                           • ZUĞAUÇA
      • QOROPA GOMİNDUNU                            • N3AŞİ SKİRİ
      • MUXAREBES ĞURELEPE ŞENİ                • TUTASTE
      • GİNON MAQOROPİ GİNON VAR              • MOŞLETİNARİ
      • QOROPELİ                                              • GOGOÇ'ONDRASEN
      • ELAMTİŞİ LANDEPE                                • Ç'E BEREPE BEREPE
      • MEMİQUCİT                                             • GOYİMBENAN BEREPE ŞKUNİ

  MUSA CEDEŞİ                                        ÖZER ERTAŞ
      • MA ELAK'İDERİ BORE                              • LAZONAŞİ BERE BORT'İT
      • Ç'E LAZİ SKİRİ LAZİ                                 • Ç'E BERE
      • GOK'UN3Xİ... GOK'UN3Xİ...                      • MEDİ MİĞUN
      • PERİ PERİ PEREPE                                  • NANA NENA
      • LAZİS LAZUR COXO NOMSKVUN             • KORT'AŞA
      • AR ORAPES                                             • SKİDURT'ES
      • LAZURİ K'ORO3XALA                               • XELA DO K'AOBA
      • MAİA MARGALİNA                                   • OXOŞKVA

  SİNAN BADİŞİ                                          EFKAN ZOĞAŞİ
      • SOTXA VİDA                                            • MAPA GUBAZİ
      • MUTXA GİNON MOĞODİ                           • K'OLXEPUNA
      • MAN QOROPATEN M3'AMİ                       • T'AMT'RA
      • VAR MİNDAXTA                                       • HE MUK'O MSKVA RE LAZONA!
      • ĞOMANCİ Sİ GİQONDİ                             • ĞALİS KVAEPE DOLOZ'İN
      • SKİDALA                                                  • AR LEKSİ DESTANİSTERİ

  YAŞA BEKİRİŞİ                                        BAHADIR KELEŞ
      • SKİDALA                                                  • OBGARONİ ORA!
      • Ç'K'ONİŞİ K'AK'A                                      • NANA DO BERE MUŞİ!
      • SARPİS GOXTİMU                                    • BOZO HAŞO MOT MOĞODAM?
      • MZOĞA ÇKİMİ                                          • NANA ŞKİMİ
      • İZMOCE ÇKİMİ                                          • PARPALİ
      • YETİMİ MJOLİ                                           • K'RİMA KİANA

  YAŞAR TURNA                                       TİMUR CUMHUR
      • OROPA                                                     • GURİ ÇİÇKU NANA
      • MA MUPE MEMAÇ'ARU                             • MUÇ'O VİZ'İ3A
      • MUÇ'O P'A DO SO BİDA?                          • XOPURİ BOZO
      • SEVDALOBA                                             • VAR MEVAGNİ MA
      • TXİRİS TUDE SERİNİ                                 • ÇKİNİ OPUT'E

    FEHRİ MTANEBİVA                              İRAKLİ ÇKONİŞİ
      • MAÇAYE GZAMŞİNE                                 • ÇKİNEBUROBA
      • LUMCİ                                                      • LAZURİ NANİNA
      • SUM BOZO K'RİMA BOZO                         • KAZİMİ ŞENİ